Jak odebrać pakiet startowy za innego zawodnika?

Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego w imieniu zawodnika biorącego udział w SGB Ultrabiel. W tym celu należy spełnić jednak kilka warunków.

Zawodnicy, którzy nie mogą odebrać osobiście swoich pakietów startowych, w tym numerów startowych w Biurze Zawodów, mogą upoważnić inną osobę do tej czynności. Aby umożliwić osobie trzeciej odebranie pakietu należy:

  • pobrać i wydrukować upoważnienie do odebrania pakietu startowego SGB Ultrabiel,
  • wypełnić czytelnie wszystkie pola upoważnienia wpisując: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby odbierającej, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zawodnika, data i miejsce wypełnienia pełnomocnictwa oraz czytelny podpis zawodnika ustanawiającego pełnomocnictwo,
  • osoba odbierająca pakiet powinna wylegitymować się i pozostawić upoważnienie w Biurze Zawodów.