ULTRABIEL 2024 - 9 MARCA 2024 - SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ZAWODACH.

 

Ważna informacja w sprawie parkingów w Bielicach:
Główny parking będzie się znajdował przy kościele (obok wyciągu Bieliczak) w Bielicach, na miejsce startu zawodnicy i kibice będą dowożeni busem. Po zawodach zawodnicy będą zwożeni busem z powrotem na parking.

REGULAMIN MARATONU NARCIARSKIEGO ULTRABIEL 2024
Gmina Stronie Śląskie – Góry Bialskie
BIELICE - 9 marca
Cele:
• Promocja atrakcji turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Stronie Śląskie i Gór Bialskich
• Wprowadzenie imprezy Maraton Narciarski ULTRABIEL do corocznego cyklu zawodów narciarskich w Polsce
• Integracja środowiska miłośników nart biegowych
• Promocja nart biegowych jako aktywnej i prozdrowotnej formy spędzania czasu
• Popularyzacja narciarstwa biegowego w Polsce i na świecie

Organizatorzy:
Miasto i Gmina Stronie Śląskie
Stroński Park Aktywności ,,Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
MT- SPORT Marek Tokarczyk, NIP 7341845274
ULTRABIEL.PL
Patron medialny–skipol.pl
Termin: 9 marca
Miejsce - start i meta : Góry Bialskie (województwo Dolnośląskie),Bielice (N50.244932, E17.005232)
Dystanse: 60km CT- Ultrabiel, 20km CT – Klasyczna 20 - ka, 13 km CT- Bialska 13-ka
Program:
9 marca- sobota, biegi narciarskie stylem klasycznym 60 km,, 20 km, 13km
W ramach biegu na 60 km stylem klasycznym (3 pętle po 20km) będą rozegrane Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 20 km- wynik pierwszej pętli oraz na dystansie 20 km
Czas startujących na 60 km czyli po pierwszym okrążeniu - 20 km będzie zaliczany do wyników Mistrzostwa Polski Masters

Start: 9:00 - start biegu na dystansie 60 km stylem klasycznym – ULTRABIEL
9:10 - start biegu na dystansie 20 km stylem klasycznym – KLASYCZNA 20
10:15 - start biegu na 13 km stylem klasycznym BIALSKA 13-KA
13:00 - 16:00 – dekoracje, losowanie nagród, ciepły posiłek regeneracyjny

Biuro zawodów:
8 marca - piątek, Stronie Śląskie – CETiK, ul.Kościuszki 18 (kord.N50.302854, E16.875904 ) w godz. 16:30-19:00 zapisy i odbiór numerów startowych
9 marca - godz. 7:15 - 8:40 - zapisy i odbiór numerów startowych w biurze zawodów na parkingu w Bielicach (kor.N50.259402, E16.990161)
Zgłoszenia i uczestnictwo. Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem datasport.pl https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=8852
w panelu zgłoszeń internetowych do 02.03.2024 tytułem ‘’ULTRABIEL 2024””z podaniem konkretnego dystansu bądź w biurze zawodów 9 marca.
Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty startowej
Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby niezrzeszone jak i zrzeszone w krajowych związkach sportowych
Dzieci i młodzież do lat 18 na udział w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych
Do startu na poszczególnych dystansach uprawnione są osoby:
- w biegu na dystansie 60 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 18 lat
- w biegu na dystansie 20 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 16 lat
- w biegu na dystansie 13 km - które w dniu biegu mają ukończone 12 lat
Wszyscy uczestnicy zostaną zweryfikowani w biurze zawodów, by odebrać numer startowy. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu upewnienia się poprawności wpisanych danych. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie zawodnika, którego pakiet jest odbierany
Organizator ustanawia limit 200 uczestników na każdym z dystansów
Dokonanie zgłoszenia do zawodów ULTABIEL 2024 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania
Kategorie, klasyfikacje, nagrody
W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach open, wiekowych oraz dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie - osób zameldowanych na terenie gminy
Należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Dekorowani Najstarszy i Najmłodszy zawodnik Ultrabiel 2024
- klasyfikacja open miejsca 1-6 kobiet i mężczyzn na dystansie 60km
- klasyfikacja open miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn na dystansach - 13 km i 20 km
- klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn na dystansach 20km i 60km:
- K / M 18 (2005 i młodsi)
- K / M 20 (2004 - 1995)
- K / M 30 (1994 - 1985)
- K / M 40 (1984 - 1975)
- K / M 50 (1974 - 1965)
- K / M 60 (1964 - 1955)
- K / M 70 (1954 – 1945)
- K / M 80 (1944 i starsi)
Miejsca 1-3 w kategoriach open na wszystkich dystansach 20km i 60km: otrzymają puchary, a miejsca 1-6 nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale
Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne
Zwycięzcy są zobowiązani do uczestniczenia w dekoracji
Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne
Technika biegu w trakcie zawodów. Zawody odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż ta, która obowiązuje w danych zawodach, skutkuje dyskwalifikacją
Przeprowadzenia zawodów na dystansach 60 km / 20 km /13 km
Trasa biegu na dystansie 60 km odbywają się na pętli 20 km - zawodnicy pokonują pętlę trzy razy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli
Biegi na 20 km i 13 km odbywają się na jednej pętli
Start zawodów na każdym z dystansów wspólny. Jeżeli do biegów na 60 km i 20 km zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym, start będzie odbywał się falowo
Dla biegów na 60 km i 20 km przewidziane1-5 sektorów dla każdego dystansu. Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych W pierwszych trzech sektorach po 50 zawodników, w kolejnych wszyscy zawodnicy. Na dystansach 60 km i 20 km numer startowy i sektor Organizator przydzieli na podstawie udokumentowanych wyników z poprzedniej edycji Ultrabieli, masowych biegów narciarskich - Bieg Piastów, biegi Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach, które Uczestnik ma przedstawić w formularzu zgłoszeniowym
W sektorze 1 dla 50 pierwszych zawodników Organizator wyznacza miejsca startu każdego z Uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności
Gotowość startowa w sektorach - 5 minut przed startem. Sektory startują co 2 minuty
Bieg na dystansie 13 km – start wspólny niezależnie od liczby startujących. Numery startowe przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń
Zawodnicy niepełnosprawni startują 5 minut wcześniej na każdym dystansie
Pomiar czasu na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 60 km i 20 km czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów na dystansach 60 km i 20 km, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu aż do przecięcia linii mety (czas netto) Na dystansie 13 km czas jest brutto - od sygnału startu do przecięcia przez zawodnika linii mety
Na wszystkich dystansach obowiązują limity czasowe ukończenia biegu. W biegu na 60 km całą trasę należy pokonać do 15:30. Zawodnicy, którzy do 14:00 nie pokonają drugiej pętli, nie mają prawa rozpoczynać biegu na trzeciej pętli i zobowiązani są do zejścia z trasy w strefie mety. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegów w limicie czasowym, nie będą klasyfikowani
Limity czasowe:
Bieg na 60 km CT - 6,5 godziny do 15:30
Bieg na 20 km CT - 4,5 godziny
Bieg na 13 km CT/ - 3 godziny

Zawodnicy zobowiązani są:
• Uczestnik zawodów porusza się po wyznaczonej, oznakowanej trasie przez wszystkie punkty kontrolne, korzystając z lewej strony trasy tylko podczas wyprzedzania
• Porusza się stylem adekwatnym do danego biegu
• Podczas zawodów posiada numer startowy umiejscowiony z przodu
• Daje możliwość wyprzedzić się szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu
• Przestrzega zasad fair play
• Uczestnik ma obowiązek poinformować obsługę zawodów na trasie biegu o rezygnacji z dalszego udziału w zawodach w wypadku podjęcia takiej decyzji
• Uczestnik zgłaszając się do zawodów jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i zagrożeniem wypadkami oraz życia. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora
• Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora
• Uczestnik podporządkowuje się poleceniom: Organizatorów zawodów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Medycznym
Niedozwolone jest: przebywanie na trasie zawodów bez numeru startowego
-zmiana nart w trakcie zawodów. W razie uszkodzenia sprzętu możliwa jest wymiana jednej narty. To może odbywać się tylko w obrębie punktów żywieniowych na trasie zawodów. Zmieniający uszkodzoną nartę powinien pozostawić w miejscu wymiany
-udziału w zawodach w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących
Opłata startowa
Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Opłatę, w kwocie wynikającej z terminu zgłoszenia, można wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego
Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewem na konto Datasport.pl w panelu zgłoszeń internetowych
 - dystans 60 km CT - do 02.03.2024 – 140 zł, w biurze zawodów - 160 zł
 - dystans 20 km CT - do 02.03..2024 – 120 zł, w biurze zawodów - 150 zł
 - dystans 13 km CT - do 02.03.2024 – 80 zł, w biurze zawodów - 100 zł
 - osoby powyżej 80 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej
Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego wcześniejszego zgłoszenia do zawodów i wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.
Dzieci i młodzież do 18 lat na udział w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
Zniżki w wysokości 50% opłaty startowej obowiązującej dla terminu wpłaty przysługują:
• uczestnikom zameldowanym na terenie gminy Stronie Śląskie należy to zaznaczyć w Formularzu Zgłoszeniowym - Klasyfikacja Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
• zawodnicy Teamu MT- SPORT
W wypadku przeniesienia terminu biegu lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata startowa nie jest zwracana
Świadczenia Organizatorów
o punkt odżywczy na trasie
o posiłek regeneracyjny na mecie
o elektroniczny pomiar czasu
o pakiet startowy
o szatnia / depozyt/ toalety
o numer startowy z chipem
o pamiątkowy medal
o dyplomy i medale
o zabezpieczenie medyczne
Szatnie i depozyty. Zawodnicy korzystają nieodpłatnie z szatni i depozytu - w namiocie w strefie mety Depozyt należy czytelnie oznakować własnym numerem startowym. Istnieje możliwość pozostawienia depozytu w strefie startu z oznakowanym numerem startowym
Dane osobowe Uczestnika. Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres jego poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora i innych organizatorów oraz rozpowszechnienie wizerunku na informacyjnych materiałach filmowych oraz zdjęciowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Organizator
Postanowienia końcowe.
W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników niezależnych od Organizatorów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody
Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną publikowane na stronie Ultrabiel.pl i Skipol.pl nie później niż 3 dni od zakończenia zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu nie później niż 3 dni przed zawodami
Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom zawodów.

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Bieg na 60 KM

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 9:00 klasyczna ~60 km

Przebieg trasy:  Trasa 60 km (3 x 20 km) poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej - Białym Spławem (podbiegi) (lewa strona) do Długiego Spławu (zjazd) - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.
profil trasa 20 60 km

 

 

mapa ultrabiel2023 172060 km

 Bieg na 20 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 10:00 klasyczna ~20 km

Przebieg trasy:  Trasa 20 km poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej - Białym Spławem (podbiegi) (lewa strona) do Długiego Spławu (zjazd) - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Bieg na 17 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 10:15 klasyczna ~17 km

Przebieg trasy: Trasa 17 km  poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej -prawą stroną na Białym Spławie (podbieg)  do Długiego Spławu  - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Szczegóły dotyczace kategorii wiekowych, biura zawodów oraz płatności znajdują się w  Regulaminie zawodów.