Regulamin Biegu Narciarskiego SGB Ultrabiel 2016

Bielice, 12 marca 2016 roku

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 12 marca 2016 roku (sobota) w Bielicach (gmina Stronie Śląskie).

Miejsce startu i meta: Bielice - koordynaty: N50.259402, E16.990161

Program

sobota 12 marca 2016 roku

 • 9:30 - start do biegu na dystansie 10 km
 • 10:00 - start do biegu na dystansie 60 km
 • 10:30 - start do biegu na dystansie 20 km

Godzinowy program dekoracji zawodników w kategoriach open i wiekowych zostanie ogłoszony komunikatem na stronie internetowej zawodów na 2 dni przed datą zawodów.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://www.ultrabiel.pl/zapisy/ do 10 marca 2016 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia, opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone

Do startu na poszczególnych dystansach uprawnione są osoby:

 • w biegu na dystansie 60 km - które w momencie zgłoszenia do biegu mają ukończone 18 lat
 • w biegu na dystansie 20 km - które w momencie zgłoszenia do biegu mają ukończone 16 lat
 • w biegu na dystansie 10 km - które w momencie zgłoszenia do biegu mają ukończone 10 lat

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów zlokalizowane jest:

 • w piątek 11 marca 2016 roku czynne od 15:00 do 20:00 w Stroniu Śląskim w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK), ul. Kościuszki 18, koordynaty: N50.302854, E16.875904,
 • w sobotę 12 marca 2016 roku czynne od 7:00 do 9:00 w okolicach startu i mety, koordynaty: N50.259402, E16.990161.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie wraz z oświadczeniem zawodnika, którego pakiet jest odbierany, o treści identycznej z tą, jaką podpisują zawodnicy odbierający pakiety osobiście. Treść pełnomocnictwa i oświadczenia dostępna jest na stronie www.utlrabiel.pl.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. Istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, o czym mowa w dalszej części Regulaminu.

Kategorie i klasyfikacje

W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

dystans mężczyźni kobiety
60 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1-2 - urodzeni od 1998 do 1987 roku
M3 - urodzeni od 1986 do 1977 roku
M4 - urodzeni od 1976 do 1967 roku
M5 - urodzeni od 1966 do 1957 roku
M6 - urodzeni w 1956 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1-2 - urodzone od 1998 do 1987 roku
K3 - urodzone od 1986 do 1977 roku
K4 - urodzone od 1976 do 1967 roku
K5 - urodzone od 1966 do 1957 roku
K6 - urodzone w 1956 roku i wcześniej
20 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1 - urodzeni od 2000 do 1997 roku
M2 - urodzeni od 1996 do 1987 roku
M3 - urodzeni od 1986 do 1977 roku
M4 - urodzeni od 1976 do 1967 roku
M5 - urodzeni od 1966 do 1957 roku
M6 - urodzeni w 1956 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1 - urodzone od 2000 do 1997 roku
K2 - urodzone od 1996 do 1987 roku
K3 - urodzone od 1986 do 1977 roku
K4 - urodzone od 1976 do 1967 roku
K5 - urodzone od 1966 do 1957 roku
K6 - urodzone w 1956 roku i wcześniej
10 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet

 

Zwycięzcy kategorii open na wszystkich dystansach otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają dyplomy i upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Zawodnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczenia nagród oraz posiadać i okazać numer startowy. W wypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi, co precyzuje dalsza część Regulaminu. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody przeprowadzone są zgodnie z zasadami Narciarskiego Regulaminu Sportowego.

Technika biegu w trakcie zawodów

Zawody na wszystkich dystansach odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż klasyczna skutkuje dyskwalifikacją.

Start

Start do zawodów jest wspólny. Jeżeli do biegu na dystansie 60 km i 20 km zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym z dystansów, start do zawodów będzie odbywał się falowo. W biegu na dystansie 10 km wszyscy zawodnicy startują wspólnie niezależnie od liczby startujących.

Sektory

W biegach na dystansach 60 km i 20 km zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych po 50 zawodników w każdym sektorze: sektor I - numery od 1 do 50, sektor II - numery od 51 do 100, sektor III - numery od 101 do 150 itd. Dla pierwszych sektorów (50 pierwszych startujących zawodników) na obu dystansach Organizator wyznacza miejsca startu każdego z zawodników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności.

Start z sektora innego, niż wynika z przydzielonego numeru startowego, skutkuje dyskwalifikacją. Zawodnicy powinni ustawić się w swoich sektorach najpóźniej na 5 minut przed startem danego sektora.

W biegu na dystansie 10 km nie obowiązuje podział na sektory. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 10 km powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Start falowy

W wypadku startu falowego na dystansach 60 km i 20 km start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie startu biegu na danym dystansie. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora.

Zawodnicy niepełnosprawni

Zawodnicy niepełnosprawni startują na 5 minut przed godziną startu biegu na każdym z dystansów.

Pomiar czasu

Pomiar czasu dla zawodników na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. Na dystansach 60 km i 20 km czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów, dla wszystkich zawodników w biegu na dystansie 10 km, a także wszystkich zawodników niepełnosprawnych prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu, aż do przecięcia linii mety (czas netto).

Przydzielanie numerów startowych

W biegach na dystansach 60 km i 20 km numer startowy przydzielany jest przez Organizatora. Numer startowy może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika wynikającej z udokumentowanych wyników w innych masowych biegach narciarskich, a zwłaszcza Biegu Piastów i biegach Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach. Warunkiem wzięcia pod uwagę tych wyników jest podanie ich przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów. W biegu na 10 km numery startowe przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów.

Dla biegów na dystansach 60 km i 20 km pierwsza, nieoficjalna lista z przydzielonymi numerami startowymi zostanie opublikowana pomiędzy 1 a 4 marca 2016 roku. Lista ta będzie uwzględniać wyłącznie zawodników, którzy zgłoszą się do zawodów do 29 lutego 2016 roku. Do 7 marca 2016 roku startujący mają możliwość zgłaszania wniosków o zmianę numerów startowych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie e-mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator może, ale nie musi uwzględnić nadesłanych wniosków. Wnioski nadesłane po 7 marca 2016 roku nie są uwzględniane. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów 1 marca 2016 roku i później mają przyznawane numery startowe zgodne z kolejnością zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia do własnej dyspozycji 10 numerów startowych w puli 50 pierwszych numerów dla biegów na 60 km i 20 km.

Trasa

Biegi na dystansie 60 km i 20 km odbywają się na pętli 20 km. W zawodach na 60 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 20 km jeden raz. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli. Bieg na dystansie 10 km odbywa się na jednej pętli o długości 10 km.

Trasa wszystkich biegów jest oznakowana. Przy skrzyżowaniach lub w miejscach, w których zawodnik może mieć wątpliwości odnośnie kierunku biegu, ustawione są strzałki lub trasa jest ogrodzona.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku braku wystarczającej pokrywy śnieżnej lub bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans zawodów lub je odwołać.

Limity

Organizator ustanawia limit 400 uczestników na każdym z dystansów.

Na wszystkich dystansach zawodników obowiązują limity czasowe ukończenia biegu.

 • W biegu na 60 km całą trasę należy pokonać do 17:20 w dniu zawodów. Zawodnicy, którzy do 15:20 nie pokonają dwóch pętli wyścigu, nie mają prawa rozpoczynać biegu na trzeciej pętli i zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 • W biegu na 20 km całą trasę należy pokonać do 15:00 w dniu zawodów.
 • W biegu na 10 km całą trasę należy pokonać do 13:00 w dniu zawodów.

Uczestnicy biegu, którzy nie ukończą zawodów w ustanowionym limicie czasowym, nie będą klasyfikowani.

Obowiązki startujących

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 • od startu do mety biec wyłącznie na nartach po wyznaczonej trasie i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 • poruszać się wyłącznie narciarską techniką klasyczną,
 • przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym nie zasłonięty numer startowy i czip do pomiaru czasu,
 • nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym,
 • biec prawą stroną trasy, korzystając z lewej strony trasy tylko na czas wyprzedzania,
 • dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 • przestrzegać Regulaminu oraz odnosić się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów,
 • przestrzegać zasad fair play,
 • nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników, kibiców oraz innych osób,
 • pozostawiać śmieci wyłącznie w obrębie polany startowej i w promieniu 10 metrów od punktów żywieniowych,
 • poinformować obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie biegu o rezygnacji z dalszego udziału w zawodach w wypadku podjęcia takiej decyzji, po czym postępować zgodnie z instrukcjami obsługi zawodów.

Niedozwolone jest:

 • przebywanie na trasie zawodów bez numeru startowego,
 • zmiana nart w trakcie uczestniczenia w zawodach, jeśli są one nieuszkodzone, w wypadku uszkodzenia sprzętu możliwa jest wymiana jednej narty, a jej wymiana może odbywać się tylko w obrębie punktów żywieniowych na trasie zawodów, zawodnik zmieniający nartę powinien pozostawić uszkodzony sprzęt w tym miejscu.

Protesty

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora zawodów. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Opłata startowa

Opłata startowa różni się w zależności od dystansu, na którym odbywa się bieg oraz od terminu jej uiszczenia.

Termin wniesienia opłaty Wyłączna forma dokonania opłaty Opłata startowa na 60 km i 20 km Opłata startowa na 10 km
do 15.01.2016 kartą płatniczą lub przelewem internetowym za pośrednictwem platformy zapisów do biegu lub przelewem bankowym na rachunek Organizatora 50 zł 25 zł
od 16.01.2016 do 08.03.2016 kartą płatniczą lub przelewem internetowym za pośrednictwem platformy zapisów do biegu lub przelewem bankowym na rachunek Organizatora 70 zł 35 zł
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 100 zł 50 zł

Rachunek bankowy organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: Bank Pocztowy
Numer: 22 1320 1537 2700 7866 2000 0001
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji. O terminie wpłaty decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowych Organizatora.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, a także dystans zawodów. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Członkowie teamu nabiegowkach.pl ponoszą połowę opłaty startowej obowiązującej w danym terminie. Promocyjna opłata obowiązuje tylko przy zapłacie przelewem bankowym na rachunek Organizatora lub gotówką w biurze zawodów.

W wypadku odwołania biegu z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata startowa nie jest zwracana.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje ciepłe i zimne oraz suche przekąski na punktach żywieniowych,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • szatnie,
 • toalety,
 • depozyt,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne ratowników medycznych.

Punkty żywieniowe

Zawodnicy biorący udział w biegach na dystansach 60 km i 20 km mogą korzystać z dwóch punktów żywieniowych ustawionych przy trasie. Pierwszy znajduje się w odległości około 12 km od startu, drugi w okolicach mety - miejsca, w którym rozpoczyna się kolejna pętla wyścigu. Zawodnicy startujący w biegu na dystansie 10 km mogą korzystać z jednego punktu żywieniowego ustawionego w okolicach mety wyścigu.

Szatnie i depozyty

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu znajdujących się w namiocie w okolicach startu i mety biegu. Worki do pozostawienia rzeczy w depozycie wydawane są przez obsługę depozytu. Worek należy czytelnie oznaczyć własnym numerem startowym. Zawodnik może pobrać rzeczy pozostawione w depozycie (worek) w każdym momencie trwania zawodów po okazaniu numeru startowego. Istnieje możliwość pozostawienia opisanych numerem startowym worków na polanie startowej. Zostaną one dostarczone do depozytu przez obsługę zawodów po starcie biegów na wszystkich dystansach.

Organizator

Organizatorem zawodów jest portal nabiegowkach.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZN oraz niniejszy Regulamin.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.