REGULAMIN MARATONU NARCIARSKIEGO ULTRABIEL 2023

REGULAMIN ULTRABIEL 2023
18 LUTEGO 2023
LINK DO STRONY ZAPISÓW - tutaj

Termin i miejsce

Zawody odbędą się w sobotę 18 lutego 2023 roku w Bielicach (gmina Stronie Śląskie).
Miejsce startu i meta: Bielice - koordynaty: N50.244932, E17.005232

Program

sobota 18.02.2023

 •   9:00 - start do biegu na dystansie 60 km
 • 10:00 - start do biegu na dystansie 20 km organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia dystansu do 30 km
 • 10:15 - start do biegu na dystansie 17 km

 

Godzinowy program dekoracji zawodników w kategoriach open i wiekowych zostaną ogłoszone komunikatem przez speakera na zawodach.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresemhttps://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6634 do 12 luty 2023 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów (17 i 18 luty ).

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia, opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Do startu na poszczególnych dystansach uprawnione są osoby:

 • w biegu na dystansie 60 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 18 lat
 • w biegu na dystansie 20 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 16 lat
 • w biegu na dystansie 17 km - które w dniu biegu mają ukończone 10 lat

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów jest czynne:

 • w piątek 17.02.2023 roku od 15:00 do 20:00 w Stroniu Śląskim w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK), ul. Kościuszki 18, koordynaty: N50.302854, E16.875904 
 • w sobotę 18.02 od godz. 7:00 do 9:00 w namiocie na Polanie startu, koordynaty: N50.259402, E16.990161.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie wraz z oświadczeniem zawodnika, którego pakiet jest odbierany, o treści identycznej z tą, jaką podpisują zawodnicy odbierający pakiety osobiście. Treść pełnomocnictwa i oświadczenia dostępna jest na stronie www.ultrabiel.pl.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. Istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, o czym mowa w dalszej części Regulaminu.

Kategorie i klasyfikacje

W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych oraz dodatkowe klasyfikacje:

 • dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie - osób zameldowanych na terenie gminy, na wszystkich dystansach,
 • klasyfikacja branżowa wg. odrębnego regulaminu dla pracowników PCC Rokita SA.

Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji jest zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym. W ramach dodatkowych klasyfikacji zostanie udekorowanych po trzech najszybszych zawodników (osobno kobiety i mężczyźni) na każdym z dystansów, na których odbywa się klasyfikacja.

Kategorie i klasyfikacje

W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

60 kilometrów

open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1-2 - urodzeni od 1994 do 2005roku
M3 - urodzeni od 1984 do 1993 roku M4 - urodzeni od 1974 do 1983 roku M5 - urodzeni od 1964 do 1973 roku M6 - urodzeni od 1954 do 1963 roku M7 - urodzeni w 1953 roku
i wcześniej

open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1-2 - urodzone od 1993do2005 roku K3 - urodzone od 1984 do 1993 roku K4 - urodzone od 1974 do 1983 roku K5 - urodzone od 1964 do 1973 roku K6 - urodzone od 1954 do 1963 roku K7 - urodzone w 1953 roku
i wcześniej

dystans

mężczyźni

kobiety

20 km

open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1-2 - urodzeni od 1994 do 2007 roku
M3 - urodzeni od 1984 do 1993 roku
M4 - urodzeni od 1974 do 1983 roku
M5 - urodzeni od 1964 do 1973 roku
M6 - urodzeni od 1954 do 1963 roku
M7 - urodzeni w 1953 roku i wcześniej

open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1-2 - urodzone od 1994do 2007roku
K3 - urodzone od 1984 do 1993 roku
K4 - urodzone od 1974 do 1983 roku
K5 - urodzone od 1964 do 1973 roku
K6 - urodzone od 1954 do 1963 roku
K7 - urodzone w 1953 roku i wcześniej

17 km

open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn

open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet

Nagrody i dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma puchary.

Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1000 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 200 zł
 • IV miejsce - 150 zł
 • V miejsce - 100 zł
 • VI miejsce - 50 zł

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi, co precyzuje dalsza część Regulaminu. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Trasa

Biegi na dystansie 60 km i 20 km odbywają się na pętli. W zawodach na 60 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 20 km jeden raz. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli. Bieg na dystansie 17 km  odbywa się na jednej pętli.

Trasa wszystkich biegów jest oznakowana. Przy skrzyżowaniach lub w miejscach, w których zawodnik może mieć wątpliwości odnośnie kierunku biegu, ustawione są strzałki lub trasa jest ogrodzona.

W wypadku braku wystarczającej pokrywy śnieżnej lub bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans, zmienić datę zawodów lub je odwołać.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Technika biegu w trakcie zawodów

Zawody na wszystkich dystansach odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż klasyczna skutkuje dyskwalifikacją.

Sposób przeprowadzenia zawodów na dystansach 60 km i 20 km

Biegi na dystansach 60 km i 20 km odbywają się na tej samej trasie, którą zawodnicy biegnący na 20 km pokonują jeden raz, natomiast zawodnicy biegnący na 60 km część trasy pokonują trzykrotnie. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do biegu na wybranym dystansie 60 km lub 20 km. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko na dystansie, dla którego dokonał zgłoszenia. Jeżeli nie ukończy zadeklarowanego dystansu, nie będzie sklasyfikowany ani na tym, ani na krótszym dystansie.

Start

Start do zawodów jest na każdym z dystansów wspólny. Jeżeli do biegu na 60 km  i 20 km  zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym z dystansów, start do zawodów będzie odbywał się falowo. W biegu na dystansie 17 km wszyscy zawodnicy startują wspólnie niezależnie od liczby startujących.

Sektory

Dla biegów na dystansach 60 km  i 20 km  przewidziano stworzenie 4 sektorów dla każdego dystansu. Zawodnicy uczestniczący w tych biegach ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych. W pierwszych trzech sektorach po 50 zawodników w każdym sektorze, a w IV sektorze wszyscy pozostali zawodnicy.

W sektorze I (dla 50 pierwszych startujących zawodników) Organizator wyznacza miejsca startu każdego z uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności.

Start z sektora innego, niż wynika z przydzielonego numeru startowego, skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 5 minut. Zawodnicy powinni ustawić się w swoich sektorach najpóźniej na 5 minut przed startem danego sektora.

W biegu na dystansie 17 km  nie obowiązuje podział na sektory, wszyscy startują jednocześnie. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 17 km  powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Numery startowe i przydział do sektorów

W biegach na dystansach 60 km  i 20 km ,  numer startowy i sektor startowy przydzielane są przez Organizatora. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do biegu zobowiązany jest zadeklarować numer sektora, z którego uważa, że powinien wystartować zgodnie z prezentowanym poziomem sportowym. Organizator może, ale nie musi umieścić uczestnika w wybranym przez niego sektorze.

Numer startowy i przydział do sektora może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika wynikającej z udokumentowanych wyników z poprzedniej edycji Ultrabiel lub innych masowych biegów narciarskich, a zwłaszcza Biegu Piastów i biegach Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach. Warunkiem wzięcia pod uwagę tych wyników jest podanie ich przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów.

W biegu na 17 km  numery startowe przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów.

Start falowy

W wypadku startu falowego do biegów na dystansach 60 km i 20 km  start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie startu biegu na danym dystansie. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora.

Zawodnicy niepełnosprawni

Zawodnicy niepełnosprawni startują na 5 minut przed godziną startu biegu na każdym z dystansów.

Pomiar czasu

Pomiar czasu dla zawodników na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 60 km  i 20 km  czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów na dystansach 60 km  i 20 km , a także wszystkich zawodników niepełnosprawnych startujących na tych dystansach, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu, aż do przecięcia linii mety (czas netto). Na dystansie 17 km  pomiar czasu dla wszystkich startujących jest brutto od sygnału startu do przecięcia przez zawodnika linii mety.

Limity

Organizator ustanawia limit 200 uczestników na każdym z dystansów.

Na wszystkich dystansach zawodników obowiązują limity czasowe ukończenia biegu.

 • W biegu na 60 km całą trasę należy pokonać do 15:30 ( 6,5 godziny). Zawodnicy, którzy do 14:00 nie pokonają drugiej pętli wyścigu, nie mają prawa rozpoczynać biegu na trzeciej pętli i zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 • W biegu na 20 km całą trasę należy pokonać do 14:30 (4,5 godziny)
 • W biegu na 17 km całą trasę należy pokonać do 13:45  (3,5 godziny)

Uczestnicy biegu, którzy nie ukończą zawodów w ustanowionym limicie czasowym, nie będą klasyfikowani.

Obowiązki startujących

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 • od startu do mety biec wyłącznie na nartach po wyznaczonej trasie i przebiec przez wszystkie punkty kontrolne,
 • poruszać się wyłącznie narciarską techniką klasyczną,
 • przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy (plastron) umiejscowiony tak, by chip do pomiaru czasu znajdował się z przodu (na piersi),
 • nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym,
 • biec prawą stroną trasy, korzystając z lewej strony trasy tylko na czas wyprzedzania,
 • dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 • przestrzegać Regulaminu oraz odnosić się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów,
 • przestrzegać zasad fair play,
 • nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników, kibiców oraz innych osób,
 • pozostawiać śmieci wyłącznie w obrębie polany startowej i w promieniu 10 metrów od punktów żywieniowych,
 • poinformować obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie biegu o rezygnacji z dalszego udziału w zawodach w wypadku podjęcia takiej decyzji, po czym postępować zgodnie z instrukcjami obsługi zawodów.

Niedozwolone jest:

 • przebywanie na trasie zawodów bez numeru startowego,
 • zmiana nart w trakcie uczestniczenia w zawodach, jeśli są one nieuszkodzone, w wypadku uszkodzenia sprzętu możliwa jest wymiana jednej narty, a jej wymiana może odbywać się tylko w obrębie punktów żywieniowych na trasie zawodów, zawodnik zmieniający nartę powinien pozostawić uszkodzony sprzęt w tym miejscu.

Protesty

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim, czeskim lub angielskim do dyrektora zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Opłata startowa

Zawodnicy którzy byli zgłoszeni i nie wycofali opłaty startowej z odwołanej ULTRABIEL 2022 –  mają prawo startu w zawodach ULTRABIEL 2023

Opłata startowa uzależniona jest od terminu wpłaty

Opłata startowa dystans 60 km – do 12.02.2023 – 130 zł w biurze zawodów 160 zł

Opłata startowa dystans 20 km – do 12.02.2023 – 100 zł w biurze zawodów 130 zł

Opłata startowa dystans 17 km -  do 12.02.2023 -     70 zł w biurze zawodów 100 zł

 Zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności wcześniejszego uregulowania opłaty przelewem.

Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Datasport w panelu zgłoszeń internetowych.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Zniżki w wysokości 50% opłaty startowej obowiązującej dla terminu wpłaty udzielane są:

 • uczestnikom zameldowanym na terenie gminy Stronie Śląskie pod warunkiem zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym tego faktu (Klasyfikacja Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie),
 • zawodnikom MT-SPORT TEAM
 • Pracownicy PCC Rokita SA  zwolnieni są z opłaty startowej.

W wypadku przeniesienia terminu biegu lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata startowa nie jest zwracana.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje ciepłe i zimne oraz suche przekąski na punktach żywieniowych,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • szatnie,
 • toalety,
 • depozyt,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne ratowników medycznych.

Szatnie i depozyty

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu znajdujących się w namiocie w wiosce zawodniczej. Worki do pozostawienia rzeczy w depozycie wydawane są przez obsługę depozytu. Worek należy czytelnie oznaczyć własnym numerem startowym. Zawodnik może pobrać rzeczy pozostawione w depozycie (worek) w każdym momencie trwania zawodów po okazaniu numeru startowego.

Istnieje możliwość pozostawienia także małego depozytu przy starcie/mecie biegu w workach opisanych numerem startowym.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • Gmina Stronie Śląskie,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią z jego winy w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

W czasie trwania imprezy obowiązywać  będą aktualne sanitarne wytyczne ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.