Regulamin Biegu Narciarskiego SGB Ultrabiel 2017

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 11 marca 2017 roku (sobota) w Bielicach (gmina Stronie Śląskie).

Miejsce startu i meta: Horska Chata Paprsek w Czechach - koordynaty: N50.210165, E16.989734

Program

sobota 11 marca 2017 roku

 • 10:00 - start do biegu na dystansach 60 km i 30 km
 • 10:20 - start do biegu na dystansie 13 km

Godzinowy program dekoracji zawodników w kategoriach open i wiekowych zostanie ogłoszony komunikatem na stronie internetowej zawodów na 2 dni przed datą zawodów.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://www.ultrabiel.pl/zapisy/ do 9 marca 2017 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia, opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone

Do startu na poszczególnych dystansach uprawnione są osoby:

 • w biegu na dystansie 60 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 18 lat
 • w biegu na dystansie 30 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 16 lat
 • w biegu na dystansie 13 km - które w dniu biegu mają ukończone 10 lat

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów zlokalizowane jest:

 • w piątek 10 marca 2017 roku czynne od 15:00 do 20:00 w Stroniu Śląskim w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK), ul. Kościuszki 18, koordynaty: N50.302854, E16.875904,
 • w sobotę 11 marca 2016 roku czynne od 7:30 do 10:00 (numery dla uczestników biegów na 60 km i 30 km wydawane są do 9:30) w namiocie w okolicach startu i mety przy schronisku Paprsek (Horska Chata Paprsek), koordynaty: N50.210165, E16.989734.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie wraz z oświadczeniem zawodnika, którego pakiet jest odbierany, o treści identycznej z tą, jaką podpisują zawodnicy odbierający pakiety osobiście. Treść pełnomocnictwa i oświadczenia dostępna jest na stronie www.ultrabiel.pl.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. Istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, o czym mowa w dalszej części Regulaminu.

Kategorie i klasyfikacje

W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

dystans mężczyźni kobiety
60 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1 - urodzeni od 1999 do 1988 roku
M2 - urodzeni od 1987 do 1978 roku
M3 - urodzeni od 1977 do 1968 roku
M4 - urodzeni od 1967 do 1958 roku
M5 - urodzeni od 1957 do 1948 roku
M6 - urodzeni w 1947 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1 - urodzone od 1999 do 1988 roku
K2 - urodzone od 1987 do 1978 roku
K3 - urodzone od 1977 do 1968 roku
K4 - urodzone od 1967 do 1958 roku
K5 - urodzone od 1957 do 1948 roku
K6 - urodzone w 1947 roku i wcześniej
30 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1 - urodzeni od 2001 do 1988 roku
M2 - urodzeni od 1987 do 1978 roku
M3 - urodzeni od 1977 do 1968 roku
M4 - urodzeni od 1967 do 1958 roku
M5 - urodzeni od 1957 do 1948 roku
M6 - urodzeni w 1947 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1 - urodzone od 2001 do 1988 roku
K2 - urodzone od 1987 do 1978 roku
K3 - urodzone od 1977 do 1968 roku
K4 - urodzone od 1967 do 1958 roku
K5 - urodzone od 1957 do 1948 roku
K6 - urodzone w 1947 roku i wcześniej
13 km open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet

 

W zawodach prowadzone będą także dodatkowe klasyfikacje dla:

 • mieszkańców gminy Stronie Śląskie - osób zameldowanych na terenie gminy, które zaznaczą ten fakt w formularzu zgłoszeniowym - zostanie udekorowanych po trzech najszybszych zawodników (osobno kobiety i mężczyźni) na każdym z dystansów,
 • wyższego personelu medycznego - lekarzy medycyny, stomatologów, magistrów farmacji, lekarzy weterynarii, którzy zaznaczą ten fakt w formularzu zgłoszeniowym - zostanie udekorowanych trzech najszybszych uczestników - kobiet i mężczyzn - na dystansie 30 km (uczestnikom biegu na 60 km zostanie zmierzony czas na półmetku - w tym samym miejscu co kończącym bieg na 30 km - i na tej podstawie powstanie ranking),
 • uczestników Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich, co zostało szerzej opisane w rozdziale Puchar Polski PZN amatorów w biegach narciarskich.

Nagrody i dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzymają puchary lub statuetki.

Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1000 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 200 zł
 • IV miejsce - 150 zł
 • V miejsce - 100 zł
 • VI miejsce - 50 zł

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi, co precyzuje dalsza część Regulaminu. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Trasa

Biegi na dystansie 60 km i 30 km odbywają się na pętli 15 km. W zawodach na 60 km zawodnicy pokonują pętlę cztery razy, na 30 km dwa razy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli. Bieg na dystansie 13 km odbywa się na jednej pętli o długości 15 km.

Trasa wszystkich biegów jest oznakowana. Przy skrzyżowaniach lub w miejscach, w których zawodnik może mieć wątpliwości odnośnie kierunku biegu, ustawione są strzałki lub trasa jest ogrodzona.

W wypadku braku wystarczającej pokrywy śnieżnej lub bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans zawodów lub je odwołać.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody przeprowadzone są zgodnie z zasadami Narciarskiego Regulaminu Sportowego.

Technika biegu w trakcie zawodów

Zawody na wszystkich dystansach odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż klasyczna skutkuje dyskwalifikacją.

Sposób przeprowadzenia zawodów na dystansach 60 km i 30 km

Zawodnicy dokonują zgłoszenia do biegu na wybranym dystansie 60 km lub 30 km. Start do zawodów na obu dystansach odbywa się wspólnie i o jednym czasie.

Uczestnicy biegów na 60 km i 30 km mogą po starcie, ale przed zakończeniem drugiej pętli, zdecydować o zmianie dystansu, na którym chcą być sklasyfikowani. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia do biegu na 60 km, mogą zakończyć bieg po drugiej pętli i zostać sklasyfikowani na dystansie 30 km. Uczestnicy, którzy zgłosili się do biegu na 30 km, mogą przebiec kolejną pętlę i zostać sklasyfikowani na 60 km, pod warunkiem, że są pełnoletni.

Kończąc drugą pętlę wszyscy uczestnicy biegów na 60 km i 30 km, którzy chcą zakończyć bieg i zostać sklasyfikowani na 30 km, powinni przeciąć linię mety (brama pomiaru czasu) z lewej strony. Uczestnicy, którzy zamierzają pokonać dystans 60 km kierując się na trzecią pętlę powinni przekroczyć linie pomiaru czasu na pierwszej pętli po jej prawej stronie (tranzyt).

Uczestnicy, którzy po ukończeniu drugiej pętli i dystansu 30 km zdecydowali się kontynuować bieg na 60 km i wyruszyli na trzecią pętlę, mogą zostać sklasyfikowani wyłącznie na dystansie 60 km. Wszyscy, którzy rozpoczną bieg na trzeciej pętli, ale jej nie ukończą, nie ukończą tym samym zawodów. Na dystansie 30 km mogą zostać sklasyfikowani tylko uczestnicy, którzy ukończą bieg po drugiej pętli trasy i nie rozpoczną biegu na trzeciej pętli.

Zawodnicy w wieku powyżej 16 lat (urodzeni w 2001 roku i wcześniej), którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności, zobowiązani są ukończyć bieg po drugiej pętli i dystansie 30 km. Nie dostosowanie się do tego warunku skutkuje dyskwalifikacją.

Start

Start do zawodów jest wspólny. Zawodnicy uczestniczący w biegach na 60 km i 30 km startują razem. Jeżeli do biegu na dystansach 60 km i 30 km zostanie zgłoszonych łącznie więcej niż 100 zawodników, start do zawodów będzie odbywał się falowo. W biegu na dystansie 13 km wszyscy zawodnicy startują wspólnie niezależnie od liczby startujących. Zawodnicy uczestniczący w biegu na 13 km mają zorganizowany osobny start.

Sektory

Dla biegów na dystansach 60 km i 30 km, do których zawodnicy wystartują razem, przewidziano stworzenie 6 sektorów. Zawodnicy uczestniczący w tych biegach ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych. W pierwszych pięciu sektorach po 50 zawodników w każdym sektorze: sektor I - numery od 401 do 450, sektor II - numery od 451 do 500, sektor III - numery od 501 do 550 itd. W sektorze VI wszyscy pozostali zawodnicy o numerach od 651.

W sektorze I (dla 50 pierwszych startujących zawodników) Organizator wyznacza miejsca startu każdego z uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności.

Start z sektora innego, niż wynika z przydzielonego numeru startowego, skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 5 minut. Zawodnicy powinni ustawić się w swoich sektorach najpóźniej na 5 minut przed startem danego sektora.

W biegu na dystansie 13 km nie obowiązuje podział na sektory, wszyscy startują jednocześnie. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 13 km powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Numery startowe i przydział do sektorów

W biegach na dystansach 60 km i 30 km numer startowy przydzielany jest przez Organizatora. Pula numerów jest wspólna dla obu biegów. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do biegu zobowiązany jest zadeklarować numer sektora, z którego uważa, że powinien wystartować zgodnie z prezentowanym poziomem sportowym. Organizator może, ale nie musi umieścić uczestnika w wybranym przez niego sektorze.

Numer startowy i przydział do sektora może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika wynikającej z udokumentowanych wyników z I edycji Ultrabiel lub innych masowych biegów narciarskich, a zwłaszcza Biegu Piastów i biegach Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach. Warunkiem wzięcia pod uwagę tych wyników jest podanie ich przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów.

W biegu na 13 km numery startowe przyznawane są losowo.

Zawodnicy zgłaszający się do zawodów lub dokonujący wpłaty opłaty startowej 1 marca 2017 roku i później mają przyznawane numery startowe zgodne z kolejnością zgłoszeń w dalszych sektorach startowych. Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia do własnej dyspozycji 10 numerów startowych w puli 50 pierwszych numerów dla biegów na 60 km i 30 km.

Start falowy

W wypadku startu falowego do biegów na dystansach 60 km i 30 km start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie startu biegu na danym dystansie. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora.

Zawodnicy niepełnosprawni

Zawodnicy niepełnosprawni startują na 5 minut przed godziną startu biegu na każdym z dystansów.

Pomiar czasu

Pomiar czasu dla zawodników na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 60 km i 30 km czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów, dla wszystkich zawodników w biegu na dystansie 13 km, a także wszystkich zawodników niepełnosprawnych, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu, aż do przecięcia linii mety (czas netto).

Limity

Organizator ustanawia limit 300 uczestników na każdym z dystansów.

Na wszystkich dystansach zawodników obowiązują limity czasowe ukończenia biegu.

 • W biegu na 60 km całą trasę należy pokonać do 17:20 w dniu zawodów. Zawodnicy, którzy do 13:40 nie pokonają połowy dystansu (dwóch pętli) wyścigu, nie mają prawa rozpoczynać biegu na trzeciej pętli i zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 • W biegu na 30 km całą trasę należy pokonać do 15:00 w dniu zawodów.
 • W biegu na 13 km całą trasę należy pokonać do 13:30 w dniu zawodów.

Uczestnicy biegu, którzy nie ukończą zawodów w ustanowionym limicie czasowym, nie będą klasyfikowani.

Obowiązki startujących

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 • od startu do mety biec wyłącznie na nartach po wyznaczonej trasie i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 • poruszać się wyłącznie narciarską techniką klasyczną,
 • przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy i czip do pomiaru czasu,
 • nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym,
 • biec prawą stroną trasy, korzystając z lewej strony trasy tylko na czas wyprzedzania,
 • dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 • przestrzegać Regulaminu oraz odnosić się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów,
 • przestrzegać zasad fair play,
 • nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników, kibiców oraz innych osób,
 • pozostawiać śmieci wyłącznie w obrębie polany startowej i w promieniu 10 metrów od punktów żywieniowych,
 • poinformować obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie biegu o rezygnacji z dalszego udziału w zawodach w wypadku podjęcia takiej decyzji, po czym postępować zgodnie z instrukcjami obsługi zawodów.

Niedozwolone jest:

 • przebywanie na trasie zawodów bez numeru startowego,
 • zmiana nart w trakcie uczestniczenia w zawodach, jeśli są one nieuszkodzone, w wypadku uszkodzenia sprzętu możliwa jest wymiana jednej narty, a jej wymiana może odbywać się tylko w obrębie punktów żywieniowych na trasie zawodów, zawodnik zmieniający nartę powinien pozostawić uszkodzony sprzęt w tym miejscu.

Protesty

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim, czeskim lub angielskim do dyrektora zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Puchar Polski PZN amatorów w biegach narciarskich

Ultrabiel jest finałem Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich 2016/2017.

Dla uczestników biegów na 60 km i 30 km zostanie stworzony osobny, wspólny ranking 30 km PPA. Na podstawie czasu netto uzyskanego po pokonaniu pierwszej pętli (dla rywalizujących na 30 km to czas netto ukończenia zawodów, dla rywalizujących na 60 km to czas netto uzyskany na półmetku, zmierzony w tym samym miejscu co kończący wyścig) zostanie utworzona osobna klasyfikacja 30 km PPA. W klasyfikacji tej zgodnie z regulaminem Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich 2016/2017 zostaną ujęci tylko amatorzy, czyli zawodnicy, którzy nie posiadają aktualnej licencji zawodniczej PZN. Na podstawie klasyfikacji 30 km PPA zostanie utworzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zgodnie z punktem 6 Regulaminu Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich 2016/2017. Na tej podstawie zostaną naliczone punkty do klasyfikacji generalnej PP PZN amatorów w biegach narciarskich.

Opłata startowa

Opłata startowa uzależniona jest w pierwszej kolejności od terminu zgłoszenia uczestnika. Uczestnik ma prawo do niższej opłaty startowej wynikającej z terminu, w którym dokonuje zgłoszenia, pod warunkiem dokonania jej wpłaty na rachunek bankowy organizatora najpóźniej do 3 marca 2017 roku. Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie, obowiązuje opłata jak dla osób zgłaszających się od 1 marca 2017 roku.

Termin zgłoszenia Termin wpłaty Wyłączna forma dokonania opłaty Wysokość opłaty dla biegów na 60 km i 30 km Wysokość opłaty dla biegu na 10 km
do 31.01.2017 do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 70 zł 40 zł
od 01.02.2017 do 28.02.2017 do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 90 zł 50 zł
do 08.03.2017 od 01.03.2017 do 08.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 100 zł 60 zł
do 08.03.2017,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 120 zł 70 zł

Rachunek bankowy organizatora

Opłat startowch należy dokonywać na rachunek wydawcy portalu nabiegowkach.pl.

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 59 1050 1575 1000 0091 1560 4820
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 59 1050 1575 1000 0091 1560 4820
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji. O terminie wpłaty decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, a także dystans zawodów. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Zniżki w wysokości 50% opłaty startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są:

 • uczestnikom zameldowanym na terenie gminy Stronie Śląskie pod warunkiem zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym tego faktu,
 • członkom teamu nabiegowkach.pl.

Zniżki w wysokości 10% opłaty startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są uczestnikom, którzy w przeszłości uczestniczyli w jakimkolwiek szkoleniu lub obozie organizowanym przez portal nabiegowkach.pl.

Zniżki nie łączą się. Zniżki przysługują wyłącznie w wypadku dokonania zgłoszenia, a także wpłaty opłaty startowej wynikającej z terminu zgłoszenia, na rachunek bankowy organizatora, najpóźniej do 28.02.2017 roku.

W wypadku odwołania biegu z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata startowa nie jest zwracana.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje ciepłe i zimne oraz suche przekąski na punktach żywieniowych,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • szatnie,
 • toalety,
 • depozyt,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne ratowników medycznych.

Punkty żywieniowe

Zawodnicy biorący udział w biegach na wszystkich dystansach mogą korzystać z punktu żywieniowego ustawionego na trasie w taki sposób, że przebiegają obok niego na około 8,5 km i około 13,5 km pętli.

Szatnie i depozyty

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatngo depozytu znajdującego się w namiocie w okolicach startu i mety biegu. Worki do pozostawienia rzeczy w depozycie wydawane są przez obsługę depozytu. Worek należy czytelnie oznaczyć własnym numerem startowym. Zawodnik może pobrać rzeczy pozostawione w depozycie (worek) w każdym momencie trwania zawodów po okazaniu numeru startowego. Istnieje możliwość pozostawienia opisanych numerem startowym worków na polanie startowej. Zostaną one dostarczone do depozytu przez obsługę zawodów po starcie biegów na wszystkich dystansach.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • Gmina Stronie Śląskie,
 • portal nabiegowkach.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZN oraz niniejszy Regulamin.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 9 marca 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.